Jdi na obsah Jdi na menu
 


school

 

1. STAGES OF EDUCATION,  types of schools,  branches of study:

a) Stages of education:

pre-school education [prisku:l edju’keišn] předškolní vzdělání/ výchova

primary education [praiməri] základní vzdělání

secondary education [sekəndri] středoškolské

(CR) tertiary [tə:šəri] /(UK.) further, higher [fə:ðə, haiə] vysokoškolské

 

b) Types of schools (pre-school, primary, secondary):

boarding school [bo:diŋ] internátní škola

church school [čə:č] církevní škola

crèche [kræš] jesle

elementary / primary school [eli’mentəri, praiməri] základní škola

elementary school of arts základní umělecká škola, ZUŠ

grammar school [græmə] gymnázium

independent school [indi’pendənt] nezávislá/ soukromá škola (v Anglii nedostává státní peníze)

nursery [nə:səri] školka

private [praivət] soukromý

public school (UK) [pablik] v Anglii prestižní soukromá škola (viz text)

state school [steit] státní škola

technical school [teknikl] průmyslová škola

trade school [treid] odborná škola

vocational school [vəu’keišənl] odborná škola

 

co-educational [kəuedju’keišənl] koedukační, smíšený*

single-sex school [siŋgl seks] nekoedukační – pouze pro chlapce/ dívky

 

c) Tertiary:

college [kolidžvysoká škola, fakulta

department (e.g. English Department, Department of Czech Language and Literature) [di’pa:tmənt] katedra

faculty [fæklti] fakulta

hall of residence [rezidens] kolej

students’ canteen [kən’ti:n] menza

university [ju:nivə:ziti] univerzita

 

Tertiary education in divided into 2 stages - study for a Bachelor’s Degree (3 years) and study for a Master’s Degree (4-5 years), Doctor’s Degree

 

·   Which facility is intended for:

-   small children

-   pupils at the age from 6 – 15

-   students older than 18 years

-   pupils aged 15 – 18?

·   Give a brief explanation of these terms:

-   state school

-   private school

-   independent school

-   boarding school

-   church school

·    Which schools provide education necessary for university/ college admission?

·    Which schools or institutions prepare their pupils for a practical job in industry or services?

·    What is the difference between co-educational schools – single-sex schools?

·    What is an ordinary meaning of “public”? What type of schools do public schools in Great Britain represent?

·    What institutions represent the tertiary education? What degrees are students awarded after finishing the tertiary education?

·    What do the terms faculty and department mean?

Institutions offering tertiary education (in Czech Republic): *

Two-year training courses for managers, specialised nurses, social workers, language experts, businessmen etc.;

University consists of several faculties/colleges, e.g. Faculty of Arts (= Philosophical Faculty), Teachers' Training College (= College of Education), Medical Faculty, College of Dentistry, College of Pharmacy, Faculty of Journalism, Faculty of Law, Faculty of Social Sciences, Faculty of Natural Sciences, Faculty of Physical Education and Sport, Theological Faculty [θiə'lodžikl], Faculty of Physics and Mathematics, Faculty of Economy and Management, Faculty of Applied Sciences, Faculty of Information Science, College of Management and  Information Technology, etc.

Technical University (technical university in Prague is called Polytechnic Institute in Prague) consists of several colleges / faculties / schools specialised in various branches of industry, e.g. School of Architecture, College of Civil Engineering, College of Electrical Engineering and Information Science, College of Mechanical Engineering, College of Chemistry, College of Chemical Technology, College of Environmental Protection Technology, College of Mining Engineering, College of Metallurgy [mə 'tælədži], College of  Textile Technology, etc.

University of Agriculture: College of Agronomics, College of Forestry, Institute of Tropical and Subtropical Agriculture, College of Horticulture [ho:tikalčə];

University of Veterinary Medicine and Pharmacy: College of Pharmacy, College of Veterinary Medicine;

School of Economics (in Prague) consists of several colleges offering various branches of study (finance, statistics, information science, trade, economy, etc.);

Academy of Music and Dramatic Arts: Faculty of Drama, Faculty of Film and Television Art, Faculty of Music;

Academy of Arts, School of Applied Arts

Military Staff College, Police Staff College

 

d) Various branches of study:*

agricultural engineering [əgri’kalčərl] zemědělské inženýrství

archaeology [a:ki'olədži] archeologie

architecture [a:kitekčə] architektura

art [a:t] umění

art history historie umění

civil engineering [sivəl endži‘niəriŋ] stavební inženýrství

computer science [kəm’pju:tə] informatika

dentistry [dentistri] zubní lékařství

drama [dra:mə] dramatické umění

ecology [i'kolədži] ekologie

economics [ikə'nomiks] ekonomika

electrical engineering [i’lektrikl] elektroinženýrství

folklore studies [fəuklo:] folkloristika

foreign languages [forin læŋgwidžiz] cizí jazyky

foreign trade [forin treid] zahraniční obchod

history [histəri] historie

humanities (= Arts) [hju:’mænətiz] humanitní vědy

journalism [džə:nəlizm] žurnalistika

law [lo:] právo

mechanical engineering [mə’kænikl] strojní inženýrství

medicine [medsən] lékařství

mining engineering [mainiŋ] důlní inženýrství

music [mju:zik] hudba

pedagogy [pedəgodži] pedagogika

pharmacy [fa:məsi] farmacie

philosophy [fi’lozofi] filozofie

psychology [sai'kolədži] psychologie

sciences [saiənsiz] vědy, přírodní vědy

social sciences [səušl] společenské vědy

sociology [səusi'olədži] sociologie

theology [θi'olədži] teologie

veterinary medicine [vetərinəri] veterinární lékařství

 

·   What type of university/ college have you decided to study at?

·   Which branch of study will you probably choose at university/ college?

·   Which branch of study won’t you probably choose at all? Give your reasons.

 

e) Secondary school qualifications and tertiary education degrees:

Secondary:

(in UK)

O-level: General Certificate of Secondary Education (GCSE) [sə'tifəkət] vysvědčení o složení základní zkoušky po ukončení povinné školní docházky (ve věku 16 let)

A-level: General Certificate of Education Advanced level (GCE A-level) [əd'va:nst] maturitní vysvědčení o složení zkoušky vyšší úrovně (ve věku 18 let)

Advanced Supplementary *(AS) [saplə'mentəri] vysvědčení o složení následné rozšiřující zkoušky (jen do roku 2000, nyní nahrazeno méně náročnou zkouškou Advanced Subsidiary)*

 

(in CR) School-leaving examination

School-leaving Certificate;

University degrees:

(UK) Bachelor's degrees [bæčələ]:

Bachelor of Arts (B.A.) bakalář společenských věd

Bachelor of Science  (B.Sc.) bakalář přírodních věd

Master's degrees:

Master of Arts (M.A.) magistr společenských. věd

Master of Science (M.Sc.) magistr přírodních  věd

Doctor's degree:

Doctor of Philosophy (Ph.D.) doktor filozofie

Doctor of Science (Sc.D.) doktor přírodních věd

(CR) University degrees: bachelor's, master's, doctor's degrees (see above)

2.EQUIPMENT OF A SCHOOL:

 

a) Nursery school:

toys [toi]: hračky

toy-animal zvířátka

teddy-bear [tedi beə] medvídek

soft toy [soft] plyšová hračka

toy-car autíčko

Lego [le:gəu] (a set consisting of small plastic pieces) stavebnice Lego

brick-box [briks](a box containing cubes for playing with) stavebnice kostky

bricks/blocks kostky

building set konstrukční stavebnice

doll [dol] panenka

pram [præm] kočárek

 

In a nursery playground: na hřišti u školky

slide [slaid] skluzavka

see-saw [si: so:] houpačka

merry-go-round [meri go raund] kolotoč

swing [swiŋ] houpačka (zavěšená)

jungle-gym [džangl] prolézačky

sand pit [sænd pit] pískoviště

sand castle [sænd ka:sl] hrad z písku

mud-pie [madpai] bábovička (z písku)

bucket and spade [bakit, speid] kbelíček a lopatka

ball [bo:l] míč

skipping rope [skipiŋ rəup] švihadlo

to skip a rope skákat přes švihadlo

to play (at) Red Injuns [indžənz]/ hospital/ soldiers/ policemen and a thief/ mother and father hrát si na Indiány/ vojáky…

 

·   Which toy was your favourite one? How did you play with it?

·   What was your favourite game or activity as a child?

·  What things or toys are useful when children play in a sand pit?

·  Do you remember the equipment of the nursery which you attended?

 

b) School building:

administrative office [əd’ministrətiv] kancelář

assembly hall [ə’sembli] aula

cabinets and show-cases in the hallway [kæbinəts, šəu-keisiz] skříně a vitríny na chodbě

caretaker's flat [keəteikə] školníkův byt

classroom třída, učebna

cloakroom [kləukrum] šatna

computer lab učebna IVT

deputy head's office [depjuti]/ (US) vice principal’s office [vais prinsiplz] kancelář zástupce ředitele

drink machine [mə’ši:n] nápojový automat

entrance [entrəns] vchod

equip [i’kwip]  (equipped) vybavit

fitness centre [fitnəs] posilovna

gymnasium [džim’neiziəm] tělocvična

hall [ho:l] hala, chodba, vestibul

hallway [ho:lwei] chodba

headmaster’s office [hedma:stəz]/ (US) principal's office ředitelna

laboratory/ lab (language lab, chemistry lab) [lə’borətəri] laboratoř

music/art room učebna HV/EV

school canteen [kən’ti:n] školní jídelna

school library [laibrəri] školní knihovna

snack bar [snæk] bufet

special classrooms equipped for teaching chemistry / biology/ physics [i’kwipt] odborná učebna vybavená pro výuku chemie…

sports field [fi:ld] sportovní hřiště

staff room [sta:f] sborovna

stairs/ staircase [steəz/ steəkeis] schodiště

teacher’s office (e.g. Maths teacher's office) kabinet

toilets [toiləts] záchody

workshop [wə:kšop] dílna

youth centre [ju:θ] družina

 

boiler room [boilə] kotelna*

 

·   Where do you leave your jacket and change your shoes?

·   What offices are situated on the 1st floor in our school building?

·   Where do you have lessons of languages, History, Geography, Biology, Chemistry, Physics, Computer science, PE, Arts, Music?

·   Where can you buy your snack and something to drink?

·   What things and decorations are along the walls in the hallway and corridors?

 

c) Classroom:

(black) board [bo:d] tabule

a row of desks [rəu] řada lavic

an aisle between desks [ail] ulička mezi lavicemi

board pen [bo:d pen] fix, marker

bookcase [bukkeis] knihovna

cabinet [kæbinət] skříňka

camera [kæmərə] kamera

CD-player [si:di: pleiə] CD přehrávač

chair [čeə] židle

class register [kla:s redžistə] třídní kniha

cloth [kloθ] hadr

computer [kəm’pju:tə] počítač

fluorescent lighting [fluə'resnt] zářivkové osvětlení

headset / earphones [hedset/ iəfəunz] sluchátka

loudspeaker [laudspi:kə] reproduktor

map [mæp] mapa

mirror [mirə] zrcadlo

notice board [nəutis] nástěnka

picture obrázek

portrait of the president [po:trit] portrét prezidenta

record player [rekəd pleiə] magnetofon

room equipped with audio-visual aids [i'kwipt, o:diəu vižuəl eidz] místnost je vybavena audio vizuálními pomůckami

screen [skri:n] plátno

show-case [šəukeis] vitrína

sponge [spandž] houba

teacher's desk katedra, stůl učitele

TV set with a video(player) [vidiəu] televize s videopřehrávačem

video projector [vidiəu prə'džektə] projektor

wash-basin [wošbeisn] umývadlo

waste-paper basket [weist] koš

white and coloured chalk [čo:k] bílá a barevná křída

 

overhead projector [əuvəhed pro’džektə] stolní zpětný projektor*

tape/ cassette recorder [teip/ kə’set ri’ko:də] kazetový magnetofon

 

·  Look around and describe the equipment of classroom?

·  What are these things for?

-   notice board

-   waste-paper basket

-   loudspeaker

-   cabinet and bookcase

-   class register

-   screen

-   video projector

-   wash basin

·  What things are used for writing on or cleaning the board?

·  Which rooms are equipped with audio-visual aids and headsets?

 

d) School year:

break [breik] přestávka

festival [festivl] svátek

form/ class [fo:m] ročník, třída

holiday svátek, dovolená

lesson/ period [lesn/piəriəd] vyučovací hodina

lessons vyučování

lessons are over je po vyučování

mid-year holiday [midjə:] pololetní prázdniny

term [tə:m] pololetí

 

e) Special events:

parent-teacher meeting schůzky s rodiči

do /take a ski course [ko:s] dělat lyžařský kurz

do/take a sport course  dělat sportovní kurz

go on a school trip jet na školní výlet

attend dancing lessons [ə’tend] chodit do tanečních

graduation ball [grædžu’eišn] stužkovací večírek

take /pass an entrance exam [pa:s entrəns ig’zæm] dělat přijímací zkoušku

take a school-leaving exam [sku:l-li:viŋ] dělat maturitní zkoušku

have a farewell party [feə’wel] mít maturitní večírek

 

·  Give a short explanation of each event in e).

·  Were you at a ski course with your class?

·   Did you attend dancing lessons?

·  What is the purpose of parent-teacher meeting?

·  What is the difference between a graduation ball and a farewell party?

 

f) Pupil’s aids:

a pair of compasses [peə, kampəsiz] kružítko

ballpoint pen [bo:lpoint] propisovačka, kuličkové pero

brush [braš] štětec

case/ box [keis, boks] pouzdro

coloured pencil [kaləd] pastelka

(water)colours (vodové) barvy

drawing paper [dro:iŋ] kreslicí papír

eraser /rubber [i'reizə/ rabə] guma

exercise/ copy book  cvičebnice, sešit

felt-tip pen [felt tip] fix

marker / boardpen [ma:rkə] fix, značkovač

notebook [nəutbuk] notebook, zápisník, diář

pad [pæd] blok, zápisník

pen pero

pencil tužka

ruler [ru:lə] pravítko

textbook učebnice

fountain-pen [fauntin] plnicí pero*

 

·  Which of these aids do you use for writing?

·  What is an eraser for?

·  What does your case contain?

·  How many meanings of notebook do you know?

·  What aids do you have in your schoolbag?

·  When do you need a ruler / compasses?

·  Which of them are essential things for Arts lessons?

 

g) Gymnasium:

apparatus (pl.apparatus) [æpə'reitəs] nářadí (tělocv.)

apparatus work cvičení na nářadí

beam [bi:m] kladina

cloakroom [kləukrum] šatna

do exercise on a mat/ rings  cvičit na žíněnce/ kruzích…

fitness centre fitness centrum, posilovna

gymnastics [džim'næstiks] tělocvična

horizontal bar [hori’zontl ba:r] hrazda

mat [mæt] žíněnka

parallel bars [pærələl] bradla

rings [riŋz] kruhy

small vaulting horse [voltiŋ] koza

springboard [spriŋbo:d] odrazový můstek

trampoline [træmpə'li:n] trampolína

vault over a horse [volt] skákat přes koně

vaulting horse [vo:ltiŋ] kůň

wall-bars žebřiny

wall ladder [lædə] žebřík (nářadí)*

 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Hacker Robux 2019

(Beerislooov, 4. 5. 2019 14:22)

https://vidoza.net/rbqshbw8ptut.html< [b]ROBLOX Hack 2019 MAY[/b]

kw:
Roblox Generator Robux Free 2019
Free Robux Generator For Roblox 2019
Roblox Robux Online Hack 2019
Robux No Verification 2019
Roblox Generator 2019
Free Roblox Hacks 2019

My english is poor. Javascript help

(woodiskingser, 24. 4. 2019 6:38)

Problem mit Javascript. Nachricht zu den Einstellungen. Hilfe!

My english is poor :).

Hi everyone. I need to help

(ltonPayom, 26. 12. 2018 4:41)

I am ltonser. I need help. What can i do it?