Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reading books

 READING BOOKS

a) Types of literature (druhy literatury):

Non-fiction [nonfikšn] (odborná literatura):

art book  umělecká publikace

atlas [ætləs] atlas

Bible [baibl] bible

biography [bai’ogrəfi] životopis

encyclopaedia [in,saiklə’pi:diə]  encyklopedie

technical and scientific literature [saiən’tifik] odborná a vědecká literatura

textbook učebnice

travelogue [trævlog] cestopis

 

Fiction (beletrie):

adventure novel/story [əd’venčə] dobrodružný román/povídka

comics [komiks] komiks

crime novel [kraim] detektivní román

fable [feibl] bajka

fairy tale [feəri teil] pohádka

folk literature [fəuk] lidová slovesnost

historical novel / story historický román/povídka

juvenile literature [džu:vənail] dětská literatura

legend [ledžənd] legenda

novel [novl] román

novel of contemporary life [kən’temporəri] román ze současného života

pulp novel [palp] brak

romance [rəu‘mæns] milostný román

science fiction / sci-fi [sai-fai] vědeckofantastická literatura

short story povídka

spy novel [spai] špionážní román

thriller [θrilə] detektivka

western kovbojka, western

 

Poetry:

children’s rhyme [raim] dětské říkanky

collection / book of poems [kə’lekšn] básnická sbírka

poem [pəuim] báseň

 

·   What is the difference between non-fiction and fiction? Which books belong to non-fiction?

·   What are the main genres of the fiction?

·   What kind of literature is usually read by: 

-   children

-   teenagers

-   adults?

·   What does the term pulp novel say about the book?

·   Look at the groups of words and decide in what kind of book they probably occur:

-   knight, poltergeist, dragon, wizard;

-   saloon, gunfighter, Red Indians, horse,    

    villain;

-   king, knight, castle, war;

-   space rocket, extra-terrestrial beings, time

    machine, colonization of an unknown planet;

-   Europe, rivers, mountain ranges,

    Equator;

-   Gothic architecture, Renaissance

    paintings, Baroque church,  

    antique furniture;

-   Fox, Crow, cheese;

-   wrecked ship, deserted island,

   Robinson, jungle;

-   bank robbery, investigation of the

    police, murderer;

 

b) What is in a book? (co je v knize)

author’s name [o:θəz] jméno autora

title of the book [taitl] název knihy

title page [peidž] titulní stránka

chapter [čæptə] kapitola

contents [kən’tent] obsah

introduction [intrə’dakšn] úvod

summary [saməri] resumé, stručný obsah; shrnutí

bibliography [bibli’ogrəfi] bibliografie; seznam použité literatury

reference [refərens] odkaz (na co)

illustration [ilə’streišn] ilustrace

book jacket [buk džækit] knižní obal

first published in... [pablišt] poprvé  vydána v

hardback edition [ha:dbæk i'dišn] vázaná kniha (s tuhými deskami)

paperback edition [peipəbæk] brožovaná kniha (s měkkými deskami)

epilogue [epilog] doslov*

preface [prefis] předmluva

 

c) Subject and setting of a book (námět, místo a doba děje):

basic subject / theme [sabdžəkt/ θi:m] hlavní téma

be interested in personal relationship zajímat se o osobní vztahy

deal with st.(dealt/dealt) [di:l/delt] pojednávat (o čem)

describe st. [dis’kraib] popisovat (co)

give a picture of... podat obraz (čeho)

setting [setiŋ] místo a doba děje

the story is set in the time of... příběh se odehrává v době …

 

·      Explain in English following expressions:

-    title

-    hardback

-    paperback

-    setting

-    contents

-    preface

-    epilogue

-    hero

-    chapter

-    illustration

·      What information does the title page usually offer?

·      Summary, bibliography and references are relevant parts of some type of books. Which ones? What do these parts contain?

·      Use other way for expressing the same or similar meaning:

-    the book deals with - _______________________

-    the story gives a picture of - _________________

-    the plot of the story is not very complicated ____________________

 

d) Composition (kompozice):

happy ending šťastný konec, happy end

loose composition [lu:s kompə’zišn] volná kompozice

open ending otevřený závěr

plot [plot] dějová zápletka

simple/ complicated plot jednoduchá/ složitá zápletka

surprising turn at the end překvapivý zvrat na konci

the climax is the scene ...[klaimæks, si:n] vrcholem je scéna…

there’s no plot nemá žádný děj

 

e) Character (postavy):

hero [hiərəu] hrdina

heroine [herəuin] hrdinka

idealised [ai’diəlaizd] idealizovaný

main character hlavní postava

secondary character vedlejší postava

the characters are alive postavy jsou životné

villain [vilən] padouch, zlosyn

 

f)   Fairy-tale world (pohádkový svět):

become invisible [in’vizibl] stát se neviditelným

bogy [bəugi] bubák

bring misfortune on sb. [mis’fo:čn] přinést neštěstí (komu)

change into an animal proměnit ve zvíře

devil [devl] ďábel

dragon [drægən] drak

dwarf [dwo:f] trpaslík

elf (pl. elves) [elf/elvz] skřítek

elves play tricks on people [triks] skřítkové provádějí lidem zlomyslné kousky

fairy [feəri] víla

ghost [gəust] duch

ghostly light strašidelné světlo

giant [džaiənt] obr

haunt a house [hont] v domě straší

haunted house strašidelný dům, dům, kde straší

have power to bewitch sb [bi’wič] mít moc začarovat (koho)

king král

magician [mə‘džišn] kouzelník, čaroděj

poltergeist [poltəgaist] duch (hřmotný)

prince [prins] princ

princess [prin’ses] princezna

queen [kwi:n] královna

sprite [sprait]  skřítek, šotek

supernatural being [sjupə’næčərl bi:iŋ] nadpřirozená bytost

the Fates [feits] sudičky

to harm people by looking at them [ha:m] škodit lidem pohledem

vanish [væniš] zmizet

water sprite [sprait] rusalka, vodní víla

(wicked) witch [wikid wič] ježibaba

wizard [wizəd] kouzelník, čaroděj

wood sprite lesní víla

 

g) Fairy tale characters (pohádkové postavy):

Cinderella [sində’elə] Popelka

Simple Simon [simpl saimən] Hloupý Honza

Sleeping Beauty [bju:ti] Šípková Růženka

Snow-White [snəu wait] Sněhurka

 

h) The form of a book has changed (forma knihy se změnila):

e-book elektronická kniha

manuscript [mænjuskript] rukopis

papyrus [pæ’paiərəs] papyrus

parchment [pa:čmənt] pergamen

printing press [printiŋ pres] tiskařský lis

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Exploring the Fascinating of Dating: Connections, Broadening, and Idea

(Cyharlestyday, 21. 6. 2024 4:20)

Dating is a junket that encompasses the enchanting of vulnerable coherence, slighting increase, and alluring discoveries. It is a take care of to which individuals explore romantic possibilities, getting to be acquainted with each other on a deeper level. Dating allows people to share experiences, market ideas, and create consequential connections.
https://thetittyfuck.com

In the empire of dating, undivided encounters a dissimilar series of emotions. There's the exhilaration of meeting someone contemporary, the intuition of a beginning date, and the thrill of discovering stale interests and shared values. It is a stretch of vulnerability and self-discovery as individuals unreserved themselves up to the plausibility of regard and companionship.
https://thetittyfuck.com

Striking communication lies at the heart of dating, facilitating sympathy and consistency between two people. It involves effective listening, up declaration, and empathy, creating a range representing veritable dialogue. Through communication, individuals can tour their compatibility, interchange thoughts and dreams, and develop intensify a groundwork of trust.

Купить Кокаин в Москве САЙТ - MEPHEDRONE.TOP Купить Самый чистый Кокаин в Москве САЙТ - MEPHEDRONE.TOP

(AnthonykLix, 21. 6. 2024 4:06)

Купить Кокаин в Москве? Самый чистый Кокаин в Москве Купить
ССЫЛКА НА САЙТ- https://mephedrone.top

Купить Мефедрон в Москве САЙТ - MEPHEDRONE.TOP Доставка Москва и города САЙТ - MEPHEDRONE.TOP

(Ronaldakpaide, 21. 6. 2024 3:48)

Москва Купить Мефедрон? Кристаллы МЕФ?
Где в Москве Купить Мефедрон? САЙТ - https://mephedrone.top/

Boost Your Website Traffic and Rankings with Our Xrumer and GSA Databases!

(BryanObela, 20. 6. 2024 18:57)

Hello!

Do you have a website and want more people to visit it? Do you want it to rank high in search engines and bring in more customers? We have the perfect solution for you!

We offer unique databases and keys for use with Xrumer and GSA software, which will help you:

- Attract More Visitors: Increase traffic to your site using powerful link-building tools.
- Boost Your Search Engine Rankings: Improve your site's positions on Google and other search engines.
- Save Time and Money: Instead of spending resources on complex and expensive marketing campaigns, you can use ready-made solutions that work.

What We Offer:
- Xrumer databases: Specially selected and verified databases that will help you create quality backlinks and increase your site's visibility.
- GSA Databases and Keys: Easily integrable databases and keys that allow you to automate the link-building process and enhance your SEO.

Why Choose Us?
- Proven Quality: Our databases and keys undergo strict verification to ensure maximum effectiveness.
- Ease of Use: You don't need to be an expert in SEO or link building. Our solutions are intuitive and easy to use.
- Support and Consultation: We are always ready to help and answer any questions so you can make the most of our products.

Don't miss the chance to take your website to the next level! Order Xrumer and GSA databases today and start attracting more customers.
Best regards, Drop Dead Studio!

Contact us now to learn more and take the first step towards success!
To contact us, write to telegram https://t.me/DropDeadStudio

Premium databases for Xrumer 23 ai Strong and GSA Search Engine Ranker

(Anthonyweava, 20. 6. 2024 17:43)

We offer premium databases for Xrumer 23 ai Strong and GSA Search Engine Ranker. Detailed information can be found here https://dseo24.monster

loli dame

(Williamtoola, 20. 6. 2024 16:49)

loli maiden cp pthc


==> biturl.top/qeAJJf <==

==> rlys.nl/6epap3 <==

10 Delicious Recipes for Quick and Healthy Dinners

(Elmerfet, 20. 6. 2024 14:45)

Hello everybody!
Family Travel Made Easy! Make traveling with kids a breeze. Our family travel guides offer tips for safe, fun, and stress-free trips with your little ones.
Very good thematic site - https://gsroups.com
weather news
efficiency
seasonal ingredients
health news
leadership tips
interview tips
diet plans
news report

Goog luck!

Can I find here worthy man?

(DanaLesia, 19. 6. 2024 9:52)

Slightly off topic :)

It so happened that my sister found an interesting man here, and recently got married ^_^
(Admin, don't troll!!!)

Is there are handsome people here! ;) I'm Maria, 27 years old.
I work as a model, successfull - I hope you do too! Although, if you are very good in bed, then you are out of the queue!)))
By the way, there was no sex for a long time, it is very difficult to find a decent one...

And no! I am not a prostitute! I prefer harmonious, warm and reliable relationships. I cook deliciously and not only ;) I have a degree in marketing.

My photo:
<img src="https://i.ibb.co/zhMSQpj/5489819-2-3.jpg">

___
<i>Added</i>

The photo is broken, sorry(((
Check out my blog where you'll find lots of hot information about me:
https://24opentv.ru
Or write to me in telegram @Lolla_sm1_best ( start chat with your photo!!!)

Купить Мефедрон в Москве САЙТ - MEPHEDRONE.TOP Доставка Москва и города САЙТ - MEPHEDRONE.TOP

(Ronaldakpaide, 18. 6. 2024 12:26)

Москва Купить Мефедрон? Кристаллы МЕФ?
Где в Москве Купить Мефедрон? САЙТ - https://mephedrone.top/

Купить Кокаин в Москве САЙТ - MEPHEDRONE.TOP Купить Самый чистый Кокаин в Москве САЙТ - MEPHEDRONE.TOP

(AnthonykLix, 18. 6. 2024 12:22)

Купить Кокаин в Москве? Самый чистый Кокаин в Москве Купить
ССЫЛКА НА САЙТ- https://mephedrone.top

Купить Мефедрон в Москве САЙТ - MEPHEDRONE.TOP Доставка Москва и города САЙТ - MEPHEDRONE.TOP

(Ronaldakpaide, 18. 6. 2024 8:16)

Москва Купить Мефедрон? Кристаллы МЕФ?
Где в Москве Купить Мефедрон? САЙТ - https://mephedrone.top/

Купить Кокаин в Москве САЙТ - MEPHEDRONE.TOP Купить Самый чистый Кокаин в Москве САЙТ - MEPHEDRONE.TOP

(AnthonykLix, 18. 6. 2024 8:07)

Купить Кокаин в Москве? Самый чистый Кокаин в Москве Купить
ССЫЛКА НА САЙТ- https://mephedrone.top

Exploring the Hypnotic of Dating: Connections, Growth, and Determining

(Cyharlestyday, 17. 6. 2024 19:30)

Dating is a junket that encompasses the deviltry of good-natured ally, offensive increase, and overpowering discoveries. It is a process to which individuals explore romantic possibilities, getting to comprehend each other on a deeper level. Dating allows people to appropriate experiences, market ideas, and fashion meaningful connections.
https://voyeurporn.one

In the monarchy of dating, whole encounters a dissimilar string of emotions. There's the exhilaration of get-together someone trendy, the foreknowledge of a basic fixture, and the give someone a kick of discovering common interests and shared values. It is a continually of vulnerability and self-discovery as individuals open themselves up to the possibility of inclination and companionship.
https://xlilith.com

Striking communication lies at the bravery of dating, facilitating accord and appropriateness between two people. It involves acting listening, ethical expression, and empathy, creating a room on trustworthy dialogue. Through communication, individuals can inquire their compatibility, interchange thoughts and dreams, and build a groundwork of trust.

Men Dating Men: Celebrating Angel and Bearing

(AlbertMaf, 17. 6. 2024 17:45)

Men dating men experience love, connection, and the belle of relationships in their own unexcelled way.
https://squirting.world
In a superb that embraces diversity and inclusivity, same-sex relationships keep develop their place. Men who fixture men sail the joys and challenges of structure relevant connections based on authenticity and joint understanding. They consecrate enjoyment while overcoming societal expectations, stereotypes, and discrimination.
https://desiporn.one
Communication and fervent intimacy play a pivotal task in their relationships, fostering reliability and deepening their bond. As people progresses close to fairness, it is important to recognize and particular the angel shared between men dating men, embracing their unequalled experiences and contributions to the tapestry of human connections.

Exploring the Miraculous of Dating: Connections, Growth, and Revelation

(Cyharlestyday, 15. 6. 2024 9:17)

Dating is a junket that encompasses the deviltry of good-natured coherence, offensive increase, and exciting discoveries. It is a dispose of through which individuals explore maudlin possibilities, getting to comprehend each other on a deeper level. Dating allows people to appropriate experiences, exchange ideas, and father meaningful connections.
https://ca3h.com

In the duchy of dating, undivided encounters a distinctive kind of emotions. There's the exhilaration of convocation someone contemporary, the intuition of a beginning escort, and the give someone a kick of discovering common interests and shared values. It is a continually of vulnerability and self-discovery as individuals public themselves up to the feasibility of inclination and companionship.
https://amateurxxx.one

Effectual communication lies at the bravery of dating, facilitating competence and appropriateness between two people. It involves acting listening, up language, and empathy, creating a room object of real dialogue. Thoroughly communication, individuals can explore their compatibility, transfer thoughts and dreams, and develop intensify a groundwork of trust.

Men Dating Men: Celebrating Angel and Joint

(AlbertMaf, 15. 6. 2024 7:59)

Men dating men sample tenderness, connection, and the stunner of relationships in their own unexcelled way.
https://amateurxxx.one
In a superb that embraces distinctiveness and inclusivity, same-sex relationships from ground their place. Men who fixture men sail the joys and challenges of erection substantial connections based on authenticity and complementary understanding. They hallow enjoyment from while overcoming societal expectations, stereotypes, and discrimination.
https://gay0day.com
Communication and heartfelt intimacy play a essential part in their relationships, fostering trust and deepening their bond. As people progresses toward fairness, it is distinguished to recognize and regard the love shared between men dating men, embracing their unequalled experiences and contributions to the tapestry of anthropoid connections.

Форум онлайн веб

(Karloskyi, 14. 6. 2024 23:26)

Привет господа!
Очень интересно! Форум https://forum.ru.net/ Форум
Хорошего дня!

Weather is outragous

(Frank#rizzo[Kfyzeiuqujbpygze,2,5], 14. 6. 2024 4:11)

best Inmate Text apphttps://contactmeasap.com/blog/federal-inmate-text-app-3/

Где Купить Кокаин в Киеве? САЙТ - KOKS.TOP Как Купить Кокаин в Киеве САЙТ - KOKS.TOP

(DerrickyDiady, 13. 6. 2024 6:50)

Купить Кокаин в Киеве? Цена на Кокаин САЙТ - https://koks.top/
Доставка в руки - https://koks.top/

Get big ...

(Ngcarisy, 12. 6. 2024 12:47)

Non gаmstоp сasіnоs
Gеt уоur sіgn-up bоnus
https://tinyurl.com/yefbmnub


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84

následující »